Klubbens policy

 

 

POLICY INOM BJÖRKENÄS GOLFKLUBB GÄLLANDE

 

 

 

 

LÖDDEKÖPINGE DECEMBER 2013

 

STYRELSEN

 

 

 

Version 1    2014.01                                     

 

Innehåll:

 

 

Policyförmedling till medlemmar skall ske via föreningens hemsida samt anslås på klubbens lokal. Punkten policy skall finnas med på styrelsemötens agenda och utgöra ett levande dokument.

 

 

Tillhörighet o Bakgrund

 

Klubben Björkenäs GK är ansluten till Svenska Golfförbundet som ett specialförbund inom idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet.  Inom resp. specialförbund finns policy upprättade med utgångspunkt från verksamhet o inriktning.

 

Björkenäs GK är som en förhållandevis nystartad klubb omgiven av ett stort antal medlemmar i alla åldrar, kön, religion, och sexuell läggning. Vi skall utifrån vår verksamhet vara aktsamma om varandra och värna om en medmänsklighet som gynnar och främjar oavsett.

 

I enlighet med vad som står skrivet i RF:s stadgar åligger det klubben att ha en attityd och inställning till våra medlemmar som gör att alla skall känna trygghet och socialt medverkande i våra aktiviteter.

 

Björkenäs GK:s verksamhetside´

 

Vi skall på alla nivåer bedriva en idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Vi skall därför utforma vår verksamhet så att alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i klubben.

 

 

Regler för droger o alkohol

 

Inom golfbaneområdet oavsett  det gäller tävling eller sällskapsspel skall all aktsamhet råda vad gäller intag av droger eller alkohol före och under. Om aktör uppträder störande inom området och misstanke finns att vederbörande är påverkad skall personen utom vidare bevisföring avföras från området vid det aktuella tillfället. Risken inom golfsporten är uppenbar om kontrollen är bristfällig i utförandet.

 

All form av tävling med alkoholinslag är ej förenligt med idrott och är inom klubben ej sanktionerat . Vid sammankomster typ eftersittning eller liknande med festinslag skall alternativ dryck finnas.                                                                               

 

 

Regler för jämlikhet

 

Alla medlemmar i klubben oavsett typ av medlemskap och eller annan tillhörighet äger rätt att få uttrycka sin åsikt. Klubbens vision om framtiden ligger till stor del i att alla får komma till tals, och tillvarata medlemsåsikt som ett positivt inslag.

 

 

 

Regler för jämställdhet

 

Jämställdhetsplanen för klubben handlar om att vi könsmässigt inte skapar eller sätter gränser där någondera part kan känna sig åsidosatt eller förolämpad. Vi skall medverka till och synliggöra ojämställdheter.

 

 

Regler för sexuella trakasserier

 

Sexuella trakasserier är en företeelse när någon känner sig förolämpad och integritetskränkt. Även beröringar, tafsande och skämt anses som kränkande. Men det är alltid den det berör som avgör. Om någon inom klubben känner en oro för detta beteende skall vederbörande omedelbart vidtala ordförande i klubben för vidare samtal och ev. åtgärd.

 

 

 

Styrelsens ansvar

 

Styrelsens medlemmar är ytterst ansvarig för att regelverket infrias och efterlevs. Styrelsen skall samtidigt verka för att oegentligheter eller tvivel undanröjs.

 

 

 

Medlemmarnas ansvar

 

Medlem eller greenfee spelare är skyldig att rapportera till närmast tillgänglig personal inom klubben om misstanke finns om oegentlighet till gällande policy.

 

 

 

Uppföljnings och kommunikations metodik

 

I första hand skall sittande styrelse vid minst två tillfällen om året ta upp policyn på styrelsens mötesdagordning.  Policyn skall vara ett levande dokument och tillägg resp. omformulering ständigt föremål för revidering. Tillkomsten av policy är samtidigt ett krav som ett villkor för en trygg vistelse.

 

 

 

VI SKALL LEVA UPP TILL OCH EFTERSTRÄVA EN FÖR VÅRA MEDLEMMAR BRA TILLVARO.